GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, Aviva sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, ra quyết định giải quyết và gửi thông báo trực tiếp tới Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Người thụ hưởng.

Trường hợp Chấp thuận chi trả Quyền lợi bảo hiểm, Aviva sẽ tiến hành chi trả theo cách thức khách hàng đã lựa chọn trên Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm/Các khoản được chi trả/hoàn trả từ Hợp đồng bảo hiểm được trả theo một trong những cách sau: 

Khi đến các Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Aviva/Phòng Giao dịch/Chi nhánh Ngân hàng trên toàn quốc để nhận các khoản tiền chi trả từ hợp đồng, người đến nhận cần xuất trình những giấy tờ sau:  

giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến:  

Khách hàng có thể nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến tại đây