[col span__sm=”12″] [ux_banner bg=”694″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)”] [text_box width=”52″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”30″]

hỗ trợ khách hàng

[/text_box] [/ux_banner] [/col]
[col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG” color=”rgb(0, 0, 0)”]

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu và câu hỏi liên quan đến bảo hiểm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1222″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/dieu-chinh-ho-so/”]

Điều chỉnh hồ sơ

[/featured_box] [gap] [featured_box img=”1235″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/thuat-ngu-bao-hiem/”]

Thuật ngữ bảo hiểm

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1226″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/ho-tro-khach-hang/giai-quyet-quyen-loi-bao-hiem/”]

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

[/featured_box] [gap] [featured_box img=”1246″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/ho-tro-khach-hang/cham-soc-khach-hang/”]

Chăm sóc khách hàng

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1229″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/mau-don-thong-dung/”]

Biểu mẫu thông dụng

[/featured_box] [gap] [featured_box img=”986″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/ho-tro-khach-hang/dong-phi-bao-hiem/”]

Đóng phí bảo hiểm

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1240″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/ho-tro-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/”]

Câu hỏi thường gặp

[/featured_box] [gap] [featured_box img=”987″ img_width=”100″ pos=”center” link=”/nop-ho-so-truc-tuyen/”]

Nộp hồ sơ trực tuyến

[/featured_box] [/col]